İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam etmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru için istenen genel şartlar neler?

-Türk vatandaşı olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel şartları neler?

-KPSS P3 türünden en az 65 puan almış olmak.
-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır,
-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince zabıta memuru kadrolarına
başvuran adaylar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvurular ne zaman?

İlan için başvurular 24.06.2024 tarihinden 28.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

Başvurular nereye yapılacak?

Başvurular şahsen yapılacak. Adayların istenilen belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye
Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresine başvurması gerekiyor.

Başvuruda istenilen belgeler neler?

Sınava girmek isteyen adaylar, www.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda
dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri
ekleyeceklerdir.
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
-Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir)

Kaynak: Haber Merkezi