Gizem TABAN/İZGAZETE- Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlandı. Sayıştay Başkanlığı’nın raporunda yer alan ‘Bulgular’ kısmında; ‘Şube Müdürü Kadrolarına Mevzuata Uygun Atama Yapılmaması, Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması, Üniversite Mülkiyetindeki Taşınmazların Mevzuata Aykırı Olarak Pazarlık Usulü ile İhale Edilmesi’ başlıkları dikkat çekti. Raporda ayrıca, DEÜ Döner Sermaye İşletmesi’nin 2020 yılını 4 milyon 415 bin 576 TL dönem zararı ile kapattığı yer aldı.

‘YAKLAŞIK 4 BUÇUK MİLYON TL ZARAR’
Raporda, “DEÜ Döner Sermaye İşletmesinin, dönem faaliyet geliri 537 milyon 610 bin 181,44 TL, faaliyet gideri ise 542 milyon 25 bin 757,53 TL olan işletmenin, 2020 yılını 4 milyon 415 bin 576,09 TL olumsuz faaliyet sonucu ile tamamladığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı. Kurumun Döner Sermaye İşletmesi’nin 2020 yılını 4 milyon 415 bin 576,09 TL dönem zararı ile kapattığı belirtildi. 

‘MEVZUATA UYGUN DEĞİL’
Raporda yer alan; ‘Şube Müdürü Kadrolarına Mevzuata Uygun Atama Yapılmaması’ başlıklı bulguda, kurumda bulunan 11 adet ‘Şube Müdürü’ kadrosunda görev yapan şube müdürlerinin sınavla atanmadığının tespit edildiği belirtildi. Raporda, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hususlara dikkat çekilerek; “Mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, asıl olan memurun eşitlik ve liyakat esasları doğrultusunda objektif kriterler dahilinde görevinde yükselebilmesidir. Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta; Üniversitede hali hazırda görev yapan 11 şube müdüründen 2’sinin Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin yayımlandığı tarihten önce ‘şube müdürü’ kadrolarına atandığı, 8’inin fakülte veya yüksekokul sekreteri ve genel sekreter kadrosundan daha alt görev olan şube müdürü kadrosuna atandıkları, bir personelin de naklen şube müdürü kadrosuna atandığı bildirilmiştir. Ancak; kişilerin bir üst görevden alt göreve atanmalarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler (soruşturma tutanakları ve verilen cezalara ilişkin disiplin kurulu kararları, atama yazıları, onayları vb) cevaba eklenmediğinden verilen bilgilerin değerlendirmesi yapılamamıştır” ifadeleri yer aldı. 

‘OBJEKTİF KRİTERLERE AYKIRI’
‘Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması’ başlıklı bulguda ise, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Öğretim Elemanları’ ile ilgili düzenlemeler getiren Beşinci Bölümün 23’üncü, 24’üncü ve 26’ncı maddelerinde; öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için öngörülecek ek koşulların münhasıran bilimsel kaliteyi arttırmaya yönelik, objektif ve denetlenebilir olmaları gerektiği” hükme bağlanmasına rağmen denetimlerde; bazı öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için ek koşul getirilirken objektiflik ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediği, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiye işaret eden şartların istendiği ve bu sebeple de sadece birer kişinin başvurabildiğinin tespit edildiği belirtildi. 

‘PAZARLIK USULÜ İHALE’ DETAYI
Raporda dikkat çeken başka bir bulgu ise, ‘Üniversite Mülkiyetindeki Taşınmazların Mevzuata Aykırı Olarak Pazarlık Usulü ile İhale Edilmesi’ başlığı oldu. Raporda, “DEÜ mülkiyetindeki taşınmazlarda bulunan muhtelif büyüklüklerdeki çay ocağı, büfe, kafeterya, kantin, fotokopi odası, reklam panoları, büro, ATM, otopark, spor kompleksi gibi kiralanabilir ünitelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre, pazarlık usulü ile kiraya verildiği tespit edildiği” ifadeleri yer aldı. Raporda, “Pazarlık usulünün; devlete ait taşınmazlar kavramının karşılığı olan, genel bütçeli kuruluşlara ait taşınmazlar yani tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar dışında uygulanması mümkün değildir. Kamu idaresi cevabını; ‘Üniversitenin mülkiyetinde bulunan yerlerin de aslında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler kapsamında olduğu’ temeline dayandırmış, bu savını Kanun ve Anayasa hükümleri ile desteklemeye çalışmıştır. Ancak; Üniversitenin bir devlet kurum olması nedeniyle sahip olduğu taşınmazların da ‘Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan’ devlet malı olduğu şeklindeki zoraki bir değerlendirmeye tarafımızca katılınmamıştır. Anayasa ve Medeni Kanun’da devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler tanımlanmış olup, bunlar arasında kamu kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları taşınmazlar yer almamıştır. Ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle; üniversitelerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kiralama işlemlerinin, 2886 sayılı Kanun’un 51/g bendine göre ihale edilmesi mümkün olmayıp, tahmin edilen bedelin dikkate alınması kaydıyla kapalı veya açık ihale yöntemine göre sonuçlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.