Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 personel alımı yapacağını açıkladı. Alınacak personeller taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde görev yapacak.

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) - 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde eDevlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.


Başvuru şartları neler?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.


Sınavın şekli ve tarihi

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.