İzmir 5. İdare Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB), Bayraklı Belediye Meclisince kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan imar plan notuna, "hukuka aykırı olduğu, kapsamını aşacak şekilde yoğunluk artışı öngördüğü ve imar planlarının bütünlüğünü ortadan kaldırdığı" iddialarıyla yaptığı itirazı değerlendirdi.

Bilirkişi heyeti oluşturuldu

AA'da yer alan habere göre heyet, dava sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Şehircilik ilkelerine aykırı

Bilirkişi heyeti, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notunun kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu görüşünü mahkemeye iletti. Heyet, plan notu değişikliklerinin uygulanması durumunda ortaya çıkacak nüfus artışına paralel olarak ihtiyaç duyulacak kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımlarına ilişkin dengenin korunması konusunda belirsizlikler ortaya çıkacağı görüşünü de bildirdi.

Heyet daha sonra mahkemeye sunduğu ek bilirkişi raporunda ise "plan notu hükümlerinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ancak depremzedelerin acil barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik üstün kamu yararı taşıdığı" görüşünü iletti.

Ek bilirkişi raporunu dikkate almadı

Mahkeme, ek raporda yapılan değerlendirmenin önceki raporun aksi yönünde teknik bir değerlendirme içermediği, kamu yararı bulunup bulunmadığı hususunun ise mahkemece değerlendirileceği gerekçesiyle ek rapora itibar edilmediğini kararında belirtti:

"Plan notunda yapılan emsal ve kat adedi artışının; plan notu ile getirilen nüfus artışına paralel olarak teknik ve sosyal altyapı alanında değişiklik öngörmediği ve bu sebeple teknik ve sosyal altyapı tesisleri dağılımında dengesizliklerin ortaya çıkacağı, plan bütünlüğünü bozacak şekilde bütüncül olmayan (parçacıl) bir yaklaşımla, jeolojik- jeoteknik etüt raporu ve (değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan) plan raporu olmaksızın hazırlandığı anlaşılmakla ayrıntısı bilirkişi raporunda da belirtilen açılardan planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Telafisi güç zararlara sebebiyat verir

Öte yandan, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu plan notunun uygulanmaya devam etmesi halinde bölgede ikamet eden vatandaşların ve firmaların, mevcut plan notu uyarınca yeni inşaat çalışmalarına girebileceği göz önüne alındığında uygulanması halinde ilgililer açısından telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır."