İzmir'in Karabağlar Belediyesi 657'ye tabi çalıştırmak üzere zabıta memuru alacak. Alınacakların 4'ü kadın 16'sı ise erkek olacak.

İşe başvuru yapmak isteyenlerin KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Başvuru şartları açıklandı

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru özel şartları neler?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.

Boy ve Kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İstenilen belgeler neler?

Başvuru Sırasında;
Sınava başvurmak isteyenler, başvuru formunu Belediyemizin internet sayfası www.karabaglar.bel.tr adresi üzerinden temin edeceklerdir. Adaylar elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
• Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Sürücü belgesinin aslı ve Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
• Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak.)

Son başvuru tarihi açıklandı

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;
• 13.11.2023 tarihinden 17.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yaptırmak üzere Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresindeki Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.