Gizem TABAN/İZGAZETE- Sayıştay Başkanlığı, üniversitelerin 2021 Yılı Denetim Raporu’nu yayımladı. İzmir’in 3 büyük devlet üniversitesi; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Üniversitesi (EÜ) ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin (İKÇÜ) Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan ‘pazarlık usulü ihale’ ile ilgili bulgular dikkat çekti.

DEÜ’nün 2021 Yılı Denetim Raporu’nda; Üniversite mülkiyetindeki taşınmazlarda bulunan muhtelif büyüklüklerdeki büfe, kafeterya, kantin, kırtasiye, büro, otopark, spor kompleksi gibi kiralanabilir ünitelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin ilgili bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verildiği belirtildi. Raporda; 2886 sayılı Kanun’un ilgili bölümünde pazarlık usulünün; ancak taşınmazın, devletin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olması ve işin özelliği, idareye yararlı olması veya ivediliği gereği kapalı ya da açık teklif yöntemlerinin kullanılamıyor olması şartıyla uygulanabileceği ve 2547 Sayılı Yasa’da konuya ilişkin yer alan hükmün, taşınmazların 2886 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinin ilgili bendine göre kiralanması işlemlerine cevaz (onay/uygunluk) vermediği ve 2886 sayılı Kanun’daki ihale usullerinin dışına çıkartılmasını kastetmediğine dikkat çekildi. Devletin özel mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altında olmayan taşınmazların kiralanmasında 2886 sayılı Kanun’da öngörülen esas ihale usulü yerine pazarlık usulünün kullanılmasının ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

‘YÖNETMELİĞE AYKIRI’

EÜ’nün 2021 Yılı Denetim Raporu’nda; Üniversite’nin kiralama işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan bazı taşınmazların kiralanmasına ilişkin ihalelerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin ilgili bendine istinaden pazarlık usulüyle yapıldığı tespiti yer aldı. Raporda; Kamu İdaresi’nin bu taşınmazları, Hazineye ait olan ve Üniversiteye tahsis edilen taşınmazlardan olması hasebiyle Hazine taşınmazı olarak değerlendirdiği ve bu nedenle pazarlık usulünü seçtiği belirtildi. Sayıştay, söz konusu taşınmazların tasarruf yetkisinin Hazine tarafından kullanılmamış olduğundan bu taşınmazların, salt manada Hazine taşınmazı olarak değerlendirilmesi ve Hazine taşınmazlarının yararlandığı tüm haklardan istifade etmesinin düşünülemez olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, Üniversite’nin kira konusu tahsisli taşınmazlarının, Devletin özel mülkiyetindeki ya da hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar gibi değerlendirilmesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51’inci maddesinin ilgili bendine tabi olması mümkün olmadığı ve mevzu bahis uygulamaların, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu ve bu aykırılığın giderilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesinin uygun olacağı belirtildi.