Karabağlar Belediyesi, Uzundere Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapılar hakkında yıkım kararı aldı. 12 Ocak 2024 tarihinde yapılan yerinde tespit çalışması sonucunda, 3966/2 Sokak No: 9 arkası ve tapunun 4028 ada 6 parsel üzerindeki yapılarının ruhsatsız olduğu ve mevcut imar planına uygun olmadığı belirlendi. Bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine istinaden yasal işlemler başlatıldı. 
Gerekli idari ve hukuki süreçler tamamlandıktan sonra, 28 Haziran 2024 tarihinde yıkım işlemi için Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri taşınmaza gitti. Ancak yıkım mahalline ulaşıldığında, araç ve insan barikatları ile karşılaşıldı. Yıkım sırasında emniyet güçlerinin hazır bulunmaması nedeniyle işlem durduruldu ve emniyet desteği talep edildi.

Kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceğiz

Belediye yetkilileri, yıkım işlemlerinin yasal bir zorunluluk olduğunu ve bu tür engellemelerle karşılaşıldığında emniyet güçlerinin müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Karabağlar Belediyesi, yasal sorumluluklarını yerine getirerek kaçak yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Karabağlar Belediyesi’nin konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: 

"Karabağlar Belediyesi olarak, sağlıklı ve planlı yapılaşma anlayışımız kapsamında ilgili mevzuat gereği yürütülen kaçak yapı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

İlçemizde bulunan Uzundere Mahallesi, 3966/2 Sokak No: 9 arkası ve tapunun 4028 ada 6 parsel üzerinde kaçak yapı bulunduğu konulu ihbar üzerine 12.01.2024 tarihinde yerinde tespit çalışması yapılmıştır. Yapılan tespitler sonucunda, ilgili parselde mevcut ve yapım çalışması devam eden yapılaşma olduğu, söz konusu yapılaşma ile ilgili Belediyemize herhangi bir başvuru ya da bildirim yapılmadığı,  parselin mevcut imar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda kalmakta olduğu ve bu sebeple üzerindeki yapılaşmaların mevcut imar durumu karşısında ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu kaçak yapılarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine istinaden yasal işlemlere başlanılmıştır.

Günümüze kadar geçen süre zarfında, söz konusu parselde bulunan her bir ruhsatsız yapılaşmayla ilgili gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülmüş, ilgililerine gerekli tebliğler gerçekleştirilmiştir. İlgilileri başvurusu ile yıkım kararı ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş,  yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Söz konusu sürece ilişkin yürütülen hukuki değerlendirme kapsamında mahkemelerce Belediyemiz haklı bulunarak ilgili işlemler hukuka uygun görülmüş, yargı süreçleri boyunca verilen yürütmeyi durdurma kararları da yine mahkemelerce kaldırılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesinde “Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir” denilmektedir. Bu kapsamda söz konusu ruhsatsız yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanması yasal bir zorunluluk olup; uygulanmaması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu yapıların yıkılacağı ve yıkım masraflarının %100 fazlayla ilçe belediyesinden tahsil edileceği amir kanun hükmüdür. Bu sebeple söz konusu taşınmazda yıkım işlemi planlanmış yıkım tarih ve saati ile yıkımla ilgili altyapı, araç, ekipman ve kolluk gücü desteği hem ilgili kurumlardan, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan hem de İlçe Emniyet müdürlüğünden yıkım öncesinde talep edilmiştir.

Söz konusu taşınmaz ile ilgili yıkım kararının uygulanması için 28/06/2024 tarihinde saat 08:30’da yıkım mahalline Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gidilmiş olup taşınmazın etrafının duvarlarla çevrili olduğu, taşınmaza ulaşımın iki girişten sağlandığı, yıkım saatinde söz konusu girişlerin her ikisinin de binek araç, ekskavatör (iş makinesi), tır vb. araçların park edilmesi suretiyle kapatıldığı, ayrıca gözlemsel yapılan tespite göre yaklaşık elliden fazla sivil kişinin taşınmazın önünde barikat oluşturduğu görülmüştür. Ancak, yıkım mahallinde emniyet güçlerinin hazır bulunmadığı tespit edilmiş olup yıkım işleminin sağlıklı şekilde yürütülmesi mümkün olmadığından yeniden güvenlik güçlerinin desteğinin istenilmesine karar verilerek işlemlere ara verilmiştir. Ancak aradan geçen süre zarfında talep edilen destek gönderilmemiş olup yıkım mahallinde talep edilmesine rağmen hiçbir kolluk kuvvetinin hazır bulunmadığı görülmüştür.

Oysa ki ilgili mevzuat gereği; Belediyemiz tarafından yıkım kararlarının uygulanması yasal zorunluluk olup ilçe belediyesinin yıkım işlemleri sırasında yapı sahasında karşılaştığı fiili müdahaleler ve engellemeler nedeniyle yıkımın gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde mülki idare amiri tarafından kolluk, ekipman ve her türlü desteğin sağlanması gerektiği mevzuatın gereğidir. Ancak bugün gerçekleştirilmeye çalışılan yıkım işlemi sırasında birçok defa talep edilmesine rağmen olay mahalline intikal eden hiçbir emniyet gücünün bulunmadığı, buna karşın taşınmaz etrafında yıkım işlemini engellemek amacıyla gerek araç-gereç, gerekse fiziki insan gücüyle barikatlar oluşturulduğu; bu barikat içerisinde yer alan kim olduğu tespit edilemeyen sivil inisiyatif arasında sopa, kesici ve delici alet taşıyan bir takım kişilerin yer aldığı gözlemlendiğinden bu şekliyle yıkım işleminin gerçekleştirilmesinin infial yaratarak, can ve mal kaybına yol açabileceği görüldüğünden taşınmaza girilememiş, yıkım işlemi gerçekleştirilememiştir. ilgili mevzuat gereği, emniyet güçleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasına müteakip süreç devam edecektir.

Karabağlar Belediyesi olarak yasalardan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerimizi eksiksiz şekilde yerine getirmeye; ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan çarpık yapılaşmayı önlemek için kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyunun dikkatine saygıyla duyurulur.

Karabağlar Belediyesi"

Kaynak: BÜLTEN