İzmir Karabağlar Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait olan daireleri satışa çıkarttığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Refet Bele mahallesinde bulunan 94 metrekare ev için 1 milyon 500 bin TL, Bahar mahallesinde bulunan 197 metrekare ev için ise 3 buçuk milyon TL istendiği belirtildi.

Belediyeden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle  ihale edilecektir. İhale 26.10.2023  Perşembe günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 

1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

-Gerçek kişiler aslını ibraz ederek kimlik fotokopisi, yetkili makamlardan alınan kanuni ikametgâh belgesini,
-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulanacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge ile birlikte imza sirkülerini,
-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
-İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütnameyi ve
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir.

2. İhale ve satıştan doğacak satış bedeli, vergi, resim, harçlar vb. peşinen alıcı tarafından ödenecektir.
3. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.
4. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6. Taşınmazlar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edilerek 25.10.2023 tarihi saat 16:00’ya kadar yerinde görülebilir.