İzmir Karabağlar Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan 3 adet daireyi satışa çıkartıyor. Bozyaka Refet Bele Mahallesi'nde bulunan daire için 1 milyon 500 bin TL istenirken, Metin Oktay Mahallesi'nde bulunan daire için ise 2 milyon TL talep ediliyor. Bozyaka Mahallesi'nde bulunan daire için istenen fiyat ise 3 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

Dairelerin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 28.09.2023 Perşembe günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.


İhaleye katılma koşulları

Gerçek kişiler aslını ibraz ederek kimlik fotokopisi, yetkili makamlardan alınan kanuni ikametgâh belgesini,

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza   beyannamesi,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulanacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge ile birlikte imza sirkülerini,

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütnameyi ve

Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir.

-İhale ve satıştan doğacak satış bedeli, vergi, resim, harçlar vb. peşinen olarak alıcı tarafından ödenecektir.
-İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.
-2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
-Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
-Taşınmazlar, Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edilerek 27.09.2023 tarihi saat 16:00’ya kadar yerinde görülebilir.