İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR üzerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam etmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alımı yapacağını açıkladı. 

Başvuru genel şartları neler?

• Türk vatandaşı olmak. 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

Başvuru özel şartları neler?

• İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır, 

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, 

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuruda hangi belgeler isteniliyor?

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, www.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediye tarafından tasdik edilebilir), 

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediye tarafından tasdik edilebilir), 

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

• Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;  

• 24.06.2024 tarihinden 28.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.    
 

Kaynak: Haber merkezi