İZ GAZETE- Çeşme Projesi’ne karşı meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların açtığı davada Danıştay Savcısı Elif Emel Çelik düşünce yazısını gönderdi. Projeye karşı açılan davada bilirkişi raporu ise geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Danıştay 6. Dairesi’nin atadığı bilirkişiler; projenin planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığını vurgulamıştı. Ancak Danıştay 6. İdaresi yine de meslek örgütlerinin ve çevrecilerin yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğu ile reddetmişti. 

Öte yandan Danıştay’ın üst kurulu olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da Danıştay 6. Daire’nin verdiği yürütmeyi durdurma ret kararını kaldırıp yeniden yürütmeyi durdurma vermişti.

Danıştay Savcısının ise Çeşme Projesine ilişkin alan belirleme kararının iptali yönündeki olumlu görüşü davacıları sevindirdi. 

Orman, mera, deniz, ada, kıyı ve sit alanlarından oluşan Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) alanına ilişkin Danıştay savcısının ‘düşünce’ yazısının sonuç bölümü şöyle: 

Sonuç olarak işlemin dayanağı Gerekçe Raporunda, 5 bin 150 hektar orman alanı ile korunan alanları içerecek şekilde 16.000 hektarın üzerinde olan alanın KTKGB olarak belirlenmesi ile korunan alanların KTKGB sınırları içerisinde kalmasının zorunluluğunun, sebeplerinin ve kamu yararının, turizm geliri ve turist sayısı hedefi için gerekli 300.000 ilave yatak kapasitesinin %30'unun bölgede oluşturulması amacının daha küçük bir alanda gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığının, yatırıma konu olacak turizm türlerinin kendi içindeki entegrasyonu ile çevreye etkisinin ve zaten yetersiz olan su kaynaklarına olabilecek olumsuz etkisinin giderilmesi yöntemlerinin, korunan alanlarla ilişkilerinin, bağlantılarının, korumaya ilişkin yöntemlerin, turizmin tüm yıla yayılması stratejisinin gerçekleştirilmesine ve Çeşme ilçesindeki jeotermal kaynak potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesi yöntemine ilişkin yeterli verilerin ve bilgilerin yer almadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan deniz alanı ile yaklaşık 47 kilometre kıyı alanının ve sahil şeridinin KTKGB sınırı içine alınmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu durumda yukarıda yazılı Yönetmeliğin 4. maddesindeki düzenlemelere uygun olmayan Gerekçe Raporuna dayanan ve Kanun'da belirtilen KTKGB tanımına ve amacına aykırı olan İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacılardan İzmir Tabip Odası yönünden davanın ehliyet yönünden reddi, diğer davacılar yönünden dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

Editör: Duygu Kaya