Sermaye Piyasası Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. İlana göre, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday, Kurul tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacak.
Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecek. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek.

İşte ilanın diğer şartları....

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
7) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
8) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
9) (8) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)
10) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),
11) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
12) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

B) Özel Şartlar:  

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik özgeçmiş, Kurul resmi internet sitesinden veya aşağıdaki linkler üzerinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir. 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kat) Teknik Özgeçmiş formu için tıklayınız.
Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kat) Teknik Özgeçmiş formu için tıklayınız.
Ağ Uzmanı (2 Kat) Teknik Özgeçmiş formu için tıklayınız.


I- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)  

a)  Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b) .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
c) MS SQL veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
d) İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,
e) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web API, Web servisleri (SOAP, REST protokolleri) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Yazılım versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
j) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, Tercihen;

• Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• DevOps, CI/CD süreçleri, Container mimarisi, Kubernetes ve Docker konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• IIS (Internet Information Services) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.  

II- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)  

a) Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b) .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
c) ASP.Net, ASP.Net MVC ve ASP.Net Core teknolojilerinde uygulama geliştirme yapmış olmak,
d) MS SQL veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
e) T-SQL bilgisine sahip olmak,
f) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Web API, Web servisleri (SOAP, REST protokolleri) ve Windows servisleri hakkında bilgi sahibi olmak.
h) Yazılım versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,     

Tercihen;

• Mikroservis mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
• Vue.JS, Angular, React hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak 

III- AĞ UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

a) Ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Omurga anahtarı, kenar anahtar, kablosuz erişim noktası ve kablosuz kontrol cihazı gibi ağ cihazları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Güvenlik cihazları (Güvenlik duvarı, uygulama güvenlik duvarı (WAF), IPS, ağ erişim denetimi (NAC), SIEM vb.) yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Sızma testi konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Veri Merkezi ağ alt yapısı ve depolama alan ağı (SAN) hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen;

• Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), NSE-4 (Fortinet Network Security Professional) veya JNCIS (Juniper Networks Certified Internet Specialist) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
• TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.  

II. İSTENİLEN BELGELER, SINAV BAŞVURUSU:

Adaylar, başvurularını 04.10.2023 ile 18.10.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir. 

İstenilen Belgeler:

a) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık Fotoğraf Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf.
b) Teknik Özgeçmiş BelgesiTeknik Özgeçmiş belgesi; Kurulun resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) temin edilecek olup, başvurulan pozisyon için bilgi ve tecrübe istenen Özel Şartlar maddelerine cevap olacak nitelikte hazırlanacaktır. Özel Şartlarda istenen bilgi ve tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte detaylarıyla belirtilmesi gerekmektedir. Bilgi ve tecrübeler; başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde, çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Aday hazırlamış olduğu özgeçmişini imzalayacaktır. (Kurul resmi internet sitesine her pozisyon için ayrı teknik özgeçmiş taslağı yer almakta olup, başvuru yapılan pozisyona ait teknik özgeçmiş doldurulmalı ve imzalanmalıdır.)
c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler (Genel Şartlar 11. maddesi)Genel Şartlar başlığının 10. maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge; (Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) Belge, çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:1)Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alacağı, ilanın Genel Şartlar bölümünün 10. maddesinde belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını gösterir belge,2)Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,      
ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler (Özel Şartlar (a) maddesi)Başvurulan pozisyon için Özel Şartlar (a) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe şartını gösterir belge; Belgenin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belge, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Kurul, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
d) Programlama Dil Belgesi Genel Şartlar başlığının 11. maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge; (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
e) Yabancı Dil Belgesi(E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir)Son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir.)
f) Mezuniyet Belgesi(Denklik Belgesi Olanlar için)Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların, başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur.)
g) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için Özel Şartlarda istenilen sertifikalar; Sertifikalar (eğitim katılım sertifikaları hariç) sınavla alınmış olmalıdır. Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurul tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.       

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI  

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurulun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV-SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir. Sözlü sınav; 06.11.2023 ile 11.11.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde SPK Ankara hizmet binasında (Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 Çankaya / ANKARA) yapılacak olup söz konusu sınav tarihleri Kurulun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Sözlü tarihlerinde erteleme olması durumunda da bu durum yine Kurulun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA  

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin duyuru Kurulun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilen asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır. 

VI. ÜCRET:  

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (01.07.2023-31.12.2023 dönemi için: 24.874,40 TL) Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.Ancak Kurul, bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  

Bilişim Personeli Pozisyonu: Yazılım Geliştirme Uzmanı  

  • Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 3
  • Alınacak Personel Sayısı: 4

Bilişim Personeli Pozisyonu: Yazılım Geliştirme Uzmanı

  • Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 2
  • Alınacak Personel Sayısı: 4

Bilişim Personeli Pozisyonu: Ağ Uzmanı

  • Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 2
  • Alınacak Personel Sayısı: 2

* Kurul tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

VII- DİĞER HUSUSLAR  

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında hukuki işlem yapılacaktır. Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.