BATUHAN KAYA/İZ GAZETE- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, İzBB Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. 

Meclisin dikkat çeken 2 gündem maddesi ise toplamda 900 milyon TL’lik 2 kredi talebi oldu. İzBB 500 milyon TL, İZSU ise 400 milyon TL’lik kredi talebinde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, meclis üyelerinden krediler için onay istedi. Önergenin doğrudan oylanması talep edildi. AKP Grubunun önerisi ile önerge, oy birliği ile cuma günü İzBB Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2’nci oturumda oylanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

İlgili önergeler şu şekilde;

“Yatırım ve kamulaştırma harcamaları için İller Bankası A.Ş.'den 500.000.000,00-TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde; İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kamu yararına tahsis edilmemiş, meclisimizce belirlenecek ve İller Bankası A.Ş tarafından uygun görülecek gayrimenkulleri İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yetkilendirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk.E.1894581)

Belediyemizin bağlı kuruluşu olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş’den kullanacağı yatırım ve diğer harcamalar işi için olmak üzere toplam 400.000.000,00-TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yetkilendirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk.E.1915064)”

Editör: Duygu Kaya