Soyer: “Emeğin, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı”

İzmir'de “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün üçüncüsü düzenlenen işçi buluşmasının ardından sonuç bildirgesini açıkladı. Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye'sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı” dedi.

BELEDİYE 17.11.2022, 17:59
Soyer: “Emeğin, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı”

Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda “Geleceğin Takipçisi Olun” sloganıyla yapılan üçüncü işçi buluşmasında sonuç bildirgesi açıklandı. Buluşmaya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, sendika temsilcileri, emekliler ve işçiler katıldı.

MADDELER TEK TEK TARTIŞILDI
Katılımcılar, geçen Ekim ayında uzman grubunun yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan 14 maddelik taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir şekilde tartıştı. Her madde üzerinde görüşlerini paylaşan katılımcılar ortak bir deklarasyon oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşık dört saat süren toplantının ardından deklarasyonu kamuoyu ile paylaştı.

SOYER: “KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI”
İşçi temsilcileri ile son derece verimli bir toplantı yapıldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İşçi sınıfı çok büyük bir temsil oranı ile İktisat Kongresi’nin paydaşı oldu. Türkiye'nin her yerinden katılan tüm başkanlarımıza, temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğe ışık tutacak kararlar alınmasına katlı verdikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Tüm kararların oy birliği ile alındığını vurgulayan Başkan Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye'sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı” dedi.

“İŞÇİ SINIFININ EKMEĞİNİ KONUŞMAK SON DERECE ÖNEMLİ”
Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Mevcut sistemin işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere bir şey vaat edemediği bir dönemde iktisat politikaları temelinde ülkenin geleceğini, işçi sınıfının ekmeğini konuşmak son derece önemli ve anlamlı. Bu çalışmadan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“GELECEĞE KATKI SUNACAK BİR ÇALIŞMA”
DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da buluşmanın önemine dikkat çekerek, “Emeğe, işçilere yönelik bir saldırının olduğu, hukukun, adaletin, demokrasinin sorunlu olduğu bir dönemde bu çalışma çok önemli” diye konuştu.

“ÜLKENİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK”
Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise İzmir'de ikinci yüzyılın iktisat kongresi yapılacağını belirterek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı yapanlara minnettarız. Burada yapılan çalışma ülkenin geleceğine ışık tutacak” dedi.

Tüm Bel-Sen Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de sendikal hakların, çalışma hayatının alt üst edildiği bir dönemde bu buluşmanın yol gösterici olduğunu söyledi.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin İşçi Buluşması Deklarasyonu birinci taslak şu şekilde oluştu:

Bizler, farklı iş kollarında örgütlü işçi sendikaları, İzmir’de sanayinin gelişiminde önemli rol oynayan Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldik.

1862 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık yüz yıl boyunca onlarca işçinin alın teriyle İzmir’e hizmet eden Havagazı Fabrikası’nda yaptığımız İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık toplantısında, geleceğin Türkiye’sinde işçilerin daha adil ve eşit bir ülkede yaşama özlemleri ifade edilecek.

Bu kararlar, 10 Ağustos 2022 ve 5 Ekim 2022’de yapılan ön toplantılara katılan sendikaların önerileri doğrultusunda şekillenmiştir.

Alınacak kararlar, kongrenin dört uzman masası ve diğer paydaşların da görüşleri alındıktan sonra, Şubat 2023’te İzmir’de vücut bulacak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin gündemine sunulacaktır.

İlkeler

1.Geleceğin Türkiye’si, yalnızca üretim değil, aynı zamanda paylaşım iktisadı ve refahın adil paylaşımı üzerinde yükselecektir. Türkiye ekonomisinin büyümesi ancak işçilerin ve tüm emekçilerin refahının büyümesine paralel olduğu sürece değerlidir.

2. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışma hakkına sahiptir. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, istihdam gereklerinin karşılanması, işsizlik ve eksik istihdamın azaltılması kamunun temel görevidir.

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her işçi ve tüm çalışanlar, maddi ve manevi varlığını geliştirme, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme, yetenek ve tecrübelerine uygun bir görevde çalışma, çalışma saatleri içinde veya dışında kendi kabiliyetlerini geliştirme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Bu haklar, hiçbir ekonomik gerekçe ile tartışılamaz.

4. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine dayalı yeni bir anayasada emeğin hakları güvence altına alınacaktır.

5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler’in insan haklarına ilişkin diğer sözleşmelerinde belirtilen haklar ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel sözleşmeleri ile yetkili organ kararları ile Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde yer alan temel haklardan asla vazgeçilemez. Çalışma yaşamı ile ilgili tüm düzenlemeler için bu haklar temel alınır.

6. Ayrımsız tüm çalışanların ve tüm emeklilerin sendika kurma, kendi seçecekleri sendikalara özgürce katılma, ayrılma ve sendikal faaliyet haklarından vazgeçilemez. Bu haklar her koşulda koruma altında olacaktır.

7. Ayrımsız tüm ücretli çalışanlar, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına sahiptir. Toplu iş sözleşmelerinde ve yaşamın diğer alanlarında kendi seçtikleri sendikalar tarafından temsil edilecektir. Toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesinde referandum ilkesi belirlenecektir.

8. Çalışanların haklarının savunulması Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların demokratik hak ve özgürlüklerinden ayrı tutulamaz.

9. İş yaşamında ırk, etnik köken, dil, din, mezhep, siyasi görüş, yaş, engellilik, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim temelli tüm ayrımcılıkları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

10. Güvenceli çalışmak temel bir insan hakkıdır. Bu çerçevede her türlü güvencesiz çalışma biçimi bütünüyle ortadan kaldırılacak ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün “İnsana yaraşır iş” ilkesi çerçevesinde düzenleme yapılacaktır.

11. 18 yaş altındaki hiçbir birey çalıştırılamaz. Çocuk işçiliğine kati biçimde son verilecektir.

12. Kontrolsüz ekonomik büyüme sonucunda oluşan ekonomik yıkımlar, işçilerin de yaşam standartlarını kısıtlamaktadır. Sağlıklı çevresel koşullarda çalışmak her işçinin temel hakkıdır.

13. Can güvenliği üretimden önce gelir. Hiçbir sektörde üretimi büyütmek gayesiyle işçilerin iş güvenliği, sağlığı ve yaşamı tehlikeye atılamaz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya açan düzenlemeler terk edilecek, bu süreç akademinin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve işçilerin öz denetimine açık bir şekilde düzenlenecektir.

14. İşçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadelesi insanlığın ortak değeri ve birikimidir. Geleceğin Türkiye’si, işçilerin uluslararası birlik ve dayanışma mücadelesine güç katacaktır.

İş güvencesi ve sendikal örgütlenme, çalışma yaşamı, istihdam ve sosyal politika ile iş kollarına ilişkin düzenlemeler konusunda da çeşitli kararlar alındı.

PAYDAŞ BULUŞMALARI SÜRÜYOR
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin ilk aşaması olan paydaş buluşmaları, Ağustos ayında Türkiye’nin her bölgesinden çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin katıldığı ön toplantılarla başlamıştı. İkinci adım ise 5 Ekim toplantılarıyla atıldı. Türkiye iktisadının omurgasını oluşturan kurumların uzman ve yöneticileri, ekonominin geleceğiyle ilgili hayati sorulara birlikte yanıt aradı. Paydaş toplantılarının son aşaması ise 4 Kasım Cuma günü Ödemiş ilçesinin Ovakent Köyü’nde yapılan Çiftçi Buluşması ile başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçi örgütlerinin başkanları, Ekim ayında uzman grubunun yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir şekilde tartıştı ve 15 maddelik bir deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı.
Çiftçi buluşmasının ardından bugün işçi paydaşları bir araya geldi. 1 Aralık’ta ise tüccar, sanayici ve esnaf paydaşları bir araya gelerek üçüncü buluşmalarını yapacak.

UZMAN BULUŞMALARI İLE DEVAM EDECEK
Paydaş buluşmalarının tamamlanmasının ardından Ocak 2023’te demokrasi, doğa, tarih ve inovasyon konulu dört ayrı uzman buluşması yapılacak. Bu toplantılarda tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge tartışılacak ve uzmanların süzgecinden geçecek. Sahadan gelen görüşler, yeni ekonomik kavramlar ve akademik bilgilerle sentezlenecek.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi için iktisatkongresi.org'u ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner240
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Anket Tümü
Olası bir erken seçimde veya 2023'te Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?